Δευτέρα, 27 Νοεμβρίου 2017

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ Β΄ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017 
Σας ενημερώνουμε ότι η ώρα έναρξης του διαγωνισμού τις ημέρες Σάββατο (9/12/2017) και Κυριακή (10/12/2017) τροποποιείται από τις 8.00 π.μ. στις 9.00 π.μ. Κατά τα λοιπά, το πρόγραμμα εξετάσεων παραμένει ως έχει.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΤΗΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκε στο διαδίκτυο και τοιχοκολλήθηκε στο κατάστημα του Εφετείου Δωδεκανήσου, η με αριθ. ΑΔΑΜ: 17PROC002308142 2017-11-27 και ΑΔΑ:6ΠΛΜ4ΝΛ-ΖΝΡ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την υλοποίηση του έργου "Ετήσια Καθαριότητα από την 27.1.2018 έως 26.1.2019, όλων των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων του Δικαστικού Μεγάρου Ρόδου, όπου στεγάζονται το Εφετείο Δωδεκανήσου, η Εισαγγελία Εφετών Δωδεκανήσου, το Πρωτοδικείο Ρόδου, η Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου, το Ειρηνοδικείο Ρόδου και το Πταισματοδικείο Ρόδου, καθώς και των κτιρίων όπου στεγάζονται το Κτηματολογικό Γραφείο Ρόδου, οι υπηρεσίες Κοινωνικής Αρωγής και Επιμελητών Ανηλίκων Ρόδου, καθώς και η Ιατροδικαστική Υπηρεσία", το πλήρες κείμενο της οποίας είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στο ΚΗΜΔΗΣ, προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν γνώση.
 Η Επιτροπή Διαχείρισης της Επιχορήγησης.

Τρίτη, 7 Νοεμβρίου 2017

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
 ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

26 Οκτωβρίου 2017                             ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ                                 Αρ. Φύλλου 1060

...................................................................................................................................................................

2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 
Αριθμ. 68311 οικ. 
Προκήρυξη διαγωνισμού υποψηφίων δικηγόρων Β΄ εξεταστικής περιόδου 2017.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις των άρθρων: α) 18 έως 22 του ν. 4194/2013: «Κώδικας Δικηγόρων» (Α΄ 208). β) 2 και 3 του ν. 2690/1999: «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 45), όπως ισχύουν. 
2. Τη με αριθ. 72923/29.10.2014 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Δικαιοσύνης, Δ.Α.Δ. στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου, στο Γενικό Γραμματέα Αντεγκληματικής Πολιτικής, στο Γενικό Γραμματέα Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Δ.Α.Δ. και στους Προϊσταμένους των περιφερειακών υπηρεσιών αυτού» (Β’ 2895). 
3. Τη με αριθμ. 67514οικ./14.9.2015 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: «Τρόπος διενέργειας διαγωνισμού υποψήφιων δικηγόρων» (Β΄ 2014), όπως ισχύει. 
4. Τη με αριθμ. 67001/15.9.2015 κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών «Καθορισμός παραβόλου διαγωνισμού υποψηφίων δικηγόρων» (Β΄ 2016). 
5. Το με αριθμ. πρωτ. 17393/6.10.2017 έγγραφο του Προέδρου της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος και 
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 
  Προκηρύσσουμε γραπτές εξετάσεις υποψηφίων δικηγόρων Β΄ εξεταστικής περιόδου 2017 για όλους τους Δικηγορικούς Συλλόγους, οι οποίες θα διενεργηθούν στις έδρες των Εφετείων της Χώρας, Παρασκευή 8.12.2017, Σάββατο 9.12.2017 και Κυριακή 10.12.2017
Ο διαγωνισμός είναι ενιαίος για όλη τη χώρα και διεξάγεται κατά την ίδια ημέρα και ώρα σε όλα τα Εφετεία της Χώρας σε χώρο που υποδεικνύει η αρμόδια Οργανωτική Επιτροπή κάθε Εφετείου. 
   Όσοι επιθυμούν τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό οφείλουν μέχρι τις 28.11.2017 να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους στον Γραμματέα της Οργανωτικής Επιτροπής κάθε Εφετείου, συνυποβάλλοντας σχετική αίτηση-υπεύθυνη δήλωση περί μη υπαγωγής τους στα κωλύματα και ασυμβίβαστα των άρθρων 6 και 7 του Κώδικα Δικηγόρων. Στην ως άνω αίτηση-υπεύθυνη δήλωση επισυνάπτονται επίσης: α) πιστοποιητικό άσκησης, β) πανεπιστημιακό πτυχίο ή ανάλογο πιστοποιητικό του πανεπιστημίου, γ) φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και, δ) διπλότυπο είσπραξης από τη ΔΟΥ ποσού ύψους εξήντα πέντε (65) ευρώ που θα πιστωθεί στον ΚΑΕ 3741 «Παράβολο από κάθε αιτία». Επίσης θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου και η αιτιολογία «Συμμετοχή στο διαγωνισμό υποψήφιων δικηγόρων Β΄ περιόδου 2017». 
  Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν Έλληνες πολίτες ή πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλου κράτους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, κάτοχοι πτυχίου νομικού τμήματος νομικής σχολής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος των ανωτέρω κρατών ή πτυχίου άλλης Χώρας, εφόσον αυτό έχει αναγνωριστεί ως ισότιμο και αντίστοιχο σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες. Έλληνας το γένος μπορεί να διοριστεί δικηγόρος μετά από άδεια του Υπουργού Δικαιοσύνης, Δ.Α.Δ., ύστερα από γνώμη του οικείου δικηγορικού συλλόγου. 
  Όλοι οι ανωτέρω πρέπει μέχρι την τελευταία ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού, να έχουν συμπληρώσει άσκηση δεκαοκτώ (18) μηνών. 
  Τα θέματα είναι κοινά για τους υποψήφιους όλης της χώρας και διατυπώνονται από την Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων που συνεδριάζει στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Οι διαγωνιζόμενοι εξετάζονται γραπτώς σε: α) Αστικό Δίκαιο και Πολιτική Δικονομία, β) Ποινικό Δίκαιο και Ποινική Δικονομία, γ) Εμπορικό Δίκαιο, δ) Δημόσιο Δίκαιο, Διοικητική Διαδικασία και Διοικητική Δικονομία και ε) Κώδικα Δικηγόρων και Κώδικα Δεοντολογίας. 
  Το πρόγραμμα των εξετάσεων καθορίζεται ως εξής: 
  - Παρασκευή 8.12.2017 και ώρα 17.00-19.00: Ποινικό Δίκαιο και Ποινική Δικονομία. 
 - Σάββατο 9.12.2017 και ώρες: i) 08.00-10.00: Αστικό Δίκαιο και Πολιτική Δικονομία. ii) 13.00-15.00: Εμπορικό Δίκαιο. 
 - Κυριακή 10.12.2017 και ώρες: i) 08.00-10.00: Δημόσιο Δίκαιο, Διοικητική Διαδικασία και Διοικητική Δικονομία. ii) 13.00-15.00: Κώδικας Δικηγόρων και Κώδικας Δεοντολογίας. 
   Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 20 Oκτωβρίου 2017 
Ο Γενικός Γραμματέας 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΡΛΗΣ 

Παρασκευή, 25 Αυγούστου 2017

Ελληνική Δημοκρατία
Εφετείο Δωδεκανήσου
Ρόδος 25 Αυγούστου 2017
Πληροφορίες: Κ.Διακοκολιού
Τηλ.: 2241021591
Αριθ. Πρωτ.: 106

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
            Ανακοινώνεται προς τους Δικηγορικούς Συλλόγους και Διαδίκους Εφετειακής Περιφέρειας Δωδεκανήσου, ότι οι Υπηρεσίες της Εφετειακής Περιφέρειας Δωδεκανήσου, και ειδικότερα:
1)     Εφετείο Δωδεκανήσου, (σύμφωνα με την 469/3.6.2016αναφορά)
2)     Εισαγγελία Εφετών Δωδεκανήσου, (σύμφωνα με την 2688/9.5.2016αναφορά)
3)     Πρωτοδικείο Ρόδου, (σύμφωνα με την 386/13.5.2016αναφορά)
4)     Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου,(σύμφωνα με την780/9.6.2016αναφορά)
5)     Πρωτοδικείο Κω,(σύμφωνα με τις1328/4.5.2016 και 1345/6.5.2016 αναφορές)
6)     Εισαγγελία Πρωτοδικών Κω, (σύμφωνα με την2596/18.4.2016 αναφορά)
7)     Ειρηνοδικείο Ρόδου,(σύμφωνα με την121/13.5.2016 αναφορά
8)     Πταισματοδικείο Ρόδου,(σύμφωνα με την451/4.5.2016 αναφορά
9)     Ειρηνοδικείο Κω, (σύμφωνα με την 352/9.5.2016 αναφορά)
10)       Ειρηνοδικείο Καλύμνου,(σύμφωνα με την 171/11.5.2016 αναφορά)
θα προβούν σε πολτοποίηση, σύμφωνα με το νόμο, των σχετικών εγγράφων για τις αντίστοιχες χρονικές περιόδους όπως αυτά περιλαμβάνονται στο με αριθ. 6/2016 πρακτικό της Επιτροπής του Εφετείου Δωδεκανήσου μετά την έκδοση της με αριθ. 50802/10.8.2017απόφασης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Για το λόγο αυτό παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως μέσα σε προθεσμία σαράντα (40) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας στον Τύπο, Δικαστικά Καταστήματα και Δικηγορικούς Συλλόγους της Περιφέρειας Εφετών Δωδεκανήσου, να προσέλθουν προς παραλαβή των ανωτέρω εγγράφων, τα οποία μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής θα καταστραφούν κατά τον τρόπο που ορίζει ο νόμος.
            Η παρούσα θα δημοσιευτεί στονΤΥΠΟ την 1ηΣεπτεμβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή.
Η Πρόεδρος της Επιτροπής
Θωμαΐτσα ΠατρώναΠρόεδρος Εφετών Δωδεκανήσου

Ελληνική Δημοκρατία
Εφετείο Δωδεκανήσου
Ρόδος 25 Αυγούστου 2017

Αριθ. Πρωτ.: 107

Προς:
Τους κ.κ. Προϊσταμένους των κάτωθι υπηρεσιών

1.      Εφετείου Δωδεκανήσου
2.      Εισαγγελίας Εφετών Δωδεκανήσου,
3.      Πρωτοδικείου Ρόδου,
4.      Πρωτοδικείου Κω,
5.      Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου, και
6.      Δικηγορικού Συλλόγου Κω

            Σας αποστέλλουμε:
1.      Την με αριθ. πρωτ. 106/25.8.2017 ανακοίνωση της Προέδρου της Επιτροπής Πολτοποίησης άχρηστου αρχειακού υλικού Εφετειακής Περιφέρειας Δωδεκανήσου,
2.      Την με αριθ. 50802/10.8.2017 απόφαση του Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
3.      Το με αριθ. πρωτ. Φ.12/91/52/20.5.2017 έγγραφο των Γενικών Αρχείων του Κράτους (Αρχεία Ν.Δωδεκανήσου), και
4.      Το με αριθ. 6/13.6.2016 πρακτικό της Επιτροπής του Εφετείου Δωδεκανήσου,και παρακαλούμε για την τοιχοκόλλησή τους σε εμφανές σημείο της υπηρεσίας σας καθώς και των εποπτευόμενων υπηρεσιών και την άμεση σύνταξη πρακτικού τοιχοκόλλησης και την αποστολή του στην υπηρεσία μας, για να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι.
Γίνεται μνεία ότι η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ προς τους Δικηγορικούς Συλλόγους και Διαδίκους της Εφετειακής Περιφέρειας Δωδεκανήσου θα δημοσιευτεί στον Τύποτην 1ηΣεπτεμβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή.
Η Πρόεδρος της Επιτροπής
Θωμαϊτσα Πατρώνα