Κυριακή, 13 Μαΐου 2018

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ Α' ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2018

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, 
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
 Αριθμ. 28343 οικ. 
Προκήρυξη εξετάσεων υποψηφίων δικηγόρων Α΄ εξεταστικής περιόδου 2018.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, 
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις των άρθρων: α) 2 και 3 του ν. 2690/1999: «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄45) όπως ισχύουν, β) 18 έως 22 του ν. 4194/2013: «Κώδικας Δικηγόρων» (Α΄ 208). 
2. Τη με αριθμ. 67001/15.9.2015 κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών «Καθορισμός παραβόλου διαγωνισμού υποψηφίων δικηγόρων» (Β΄ 2016) όπως ισχύει. 
3. Τη με αριθμ. 72923/29.10.2014 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Δικαιοσύνης, Δ.Α.Δ. στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου, στο Γενικό Γραμματέα Αντεγκληματικής Πολιτικής, στο Γενικό Γραμματέα Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Δ.Α.Δ. και στους Προϊσταμένους των περιφερειακών υπηρεσιών αυτού» (Β΄ 2895). 
4. Τη με αριθμ. 67514οικ./14.9.2015 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: «Τρόπος διενέργειας διαγωνισμού υποψήφιων δικηγόρων» (Β΄ 2014), όπως ισχύει και 
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 
Προκηρύσσουμε εξετάσεις υποψηφίων δικηγόρων Α΄ εξεταστικής περιόδου 2018 για όλους τους Δικηγορικούς Συλλόγους, οι οποίες θα διενεργηθούν στις έδρες των Εφετείων της Χώρας, Παρασκευή 1.6.2018, Σάββατο 2.6.2018 και Κυριακή 3.6.2018. Οι εξετάσεις είναι γραπτές και διεξάγονται κατά την ίδια ημέρα και ώρα σε όλα τα Εφετεία, σε χώρο που υποδεικνύει η αρμόδια Οργανωτική Επιτροπή κάθε Εφετείου. 
Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν Έλληνες πολίτες ή πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλου κράτους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, κάτοχοι πτυχίου νομικού τμήματος νομικής σχολής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος των ανωτέρω κρατών ή πτυχίου άλλης Χώρας, εφόσον αυτό έχει αναγνωριστεί ως ισότιμο και αντίστοιχο σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες. Έλληνας το γένος μπορεί να διοριστεί δικηγόρος μετά από άδεια του Υπουργού Δικαιοσύνης, Δ.Α.Δ., ύστερα από γνώμη του οικείου δικηγορικού συλλόγου. Όλοι οι ανωτέρω πρέπει, μέχρι την τελευταία ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων, να έχουν συμπληρώσει άσκηση δεκαοκτώ (18) μηνών. 
Όσοι επιθυμούν τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις, οφείλουν μέχρι τις 24.5.2018 να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους στο Γραμματέα της Οργανωτικής Επιτροπής κάθε Εφετείου, συνυποβάλλοντας σχετική αίτηση-υπεύθυνη δήλωση περί μη υπαγωγής τους στα κωλύματα και ασυμβίβαστα των άρθρων 6 και 7 του Κώδικα Δικηγόρων. Στην ως άνω αίτηση-υπεύθυνη δήλωση επισυνάπτονται επίσης: 
α) πιστοποιητικό άσκησης, 
β) πανεπιστημιακό πτυχίο ή ανάλογο πιστοποιητικό του πανεπιστημίου, 
γ) φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και, 
δ) παράβολο ποσού ύψους εξήντα πέντε (65) ευρώ ή τριάντα (30) ευρώ, εφόσον ο υποψήφιος συμμετείχε σε προηγούμενη εξέταση και απερρίφθη, ποσά που θα πιστωθούν στον ΚΑΕ 3741 «Παράβολο από κάθε αιτία». Στο διπλότυπο θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου και η αιτιολογία «Συμμετοχή στις εξετάσεις υποψήφιων δικηγόρων Α΄ περιόδου 2018». Υπάρχει δυνατότητα καταβολής των ως άνω ποσών και με ηλεκτρονικό παράβολο (κωδικός 7793 για τα 65 ευρώ και 8714 για τα 30 ευρώ). 
Τα θέματα είναι κοινά για τους υποψήφιους όλης της Χώρας και διατυπώνονται από την Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων που συνεδριάζει στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ E 20 Απριλίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 428 2827 2828 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Γ’ 428/20.04.2018 
Οι υποψήφιοι εξετάζονται γραπτώς σε: α) Αστικό Δίκαιο και Πολιτική Δικονομία, β) Ποινικό Δίκαιο και Ποινική Δικονομία, γ) Εμπορικό Δίκαιο, δ) Δημόσιο Δίκαιο, Διοικητική Διαδικασία και Διοικητική Δικονομία και ε) Κώδικα Δικηγόρων και Κώδικα Δεοντολογίας. 
Το πρόγραμμα των εξετάσεων καθορίζεται ως εξής: 
- Παρασκευή 1.6.2018 και ώρα 17.00 - 19.00: Ποινικό Δίκαιο και Ποινική Δικονομία 
- Σάββατο 2.6.2018 και ώρες: i) 10.00 - 12.00: Αστικό Δίκαιο και Πολιτική Δικονομία ii) 15.00 - 17.00: Εμπορικό Δίκαιο 
- Κυριακή 3.6.2018 και ώρες: i) 10.00 - 12.00: Δημόσιο Δίκαιο, Διοικητική Διαδικασία και Διοικητική Δικονομία ii) 15.00 - 17.00: Κώδικας Δικηγόρων και Κώδικας Δεοντολογίας. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 17 Απριλίου 2018 
Ο Γενικός Γραμματέας 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ 

Παρασκευή, 25 Αυγούστου 2017

Ελληνική Δημοκρατία
Εφετείο Δωδεκανήσου
Ρόδος 25 Αυγούστου 2017
Πληροφορίες: Κ.Διακοκολιού
Τηλ.: 2241021591
Αριθ. Πρωτ.: 106

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
            Ανακοινώνεται προς τους Δικηγορικούς Συλλόγους και Διαδίκους Εφετειακής Περιφέρειας Δωδεκανήσου, ότι οι Υπηρεσίες της Εφετειακής Περιφέρειας Δωδεκανήσου, και ειδικότερα:
1)     Εφετείο Δωδεκανήσου, (σύμφωνα με την 469/3.6.2016αναφορά)
2)     Εισαγγελία Εφετών Δωδεκανήσου, (σύμφωνα με την 2688/9.5.2016αναφορά)
3)     Πρωτοδικείο Ρόδου, (σύμφωνα με την 386/13.5.2016αναφορά)
4)     Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου,(σύμφωνα με την780/9.6.2016αναφορά)
5)     Πρωτοδικείο Κω,(σύμφωνα με τις1328/4.5.2016 και 1345/6.5.2016 αναφορές)
6)     Εισαγγελία Πρωτοδικών Κω, (σύμφωνα με την2596/18.4.2016 αναφορά)
7)     Ειρηνοδικείο Ρόδου,(σύμφωνα με την121/13.5.2016 αναφορά
8)     Πταισματοδικείο Ρόδου,(σύμφωνα με την451/4.5.2016 αναφορά
9)     Ειρηνοδικείο Κω, (σύμφωνα με την 352/9.5.2016 αναφορά)
10)       Ειρηνοδικείο Καλύμνου,(σύμφωνα με την 171/11.5.2016 αναφορά)
θα προβούν σε πολτοποίηση, σύμφωνα με το νόμο, των σχετικών εγγράφων για τις αντίστοιχες χρονικές περιόδους όπως αυτά περιλαμβάνονται στο με αριθ. 6/2016 πρακτικό της Επιτροπής του Εφετείου Δωδεκανήσου μετά την έκδοση της με αριθ. 50802/10.8.2017απόφασης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Για το λόγο αυτό παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως μέσα σε προθεσμία σαράντα (40) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας στον Τύπο, Δικαστικά Καταστήματα και Δικηγορικούς Συλλόγους της Περιφέρειας Εφετών Δωδεκανήσου, να προσέλθουν προς παραλαβή των ανωτέρω εγγράφων, τα οποία μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής θα καταστραφούν κατά τον τρόπο που ορίζει ο νόμος.
            Η παρούσα θα δημοσιευτεί στονΤΥΠΟ την 1ηΣεπτεμβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή.
Η Πρόεδρος της Επιτροπής
Θωμαΐτσα ΠατρώναΠρόεδρος Εφετών Δωδεκανήσου

Ελληνική Δημοκρατία
Εφετείο Δωδεκανήσου
Ρόδος 25 Αυγούστου 2017

Αριθ. Πρωτ.: 107

Προς:
Τους κ.κ. Προϊσταμένους των κάτωθι υπηρεσιών

1.      Εφετείου Δωδεκανήσου
2.      Εισαγγελίας Εφετών Δωδεκανήσου,
3.      Πρωτοδικείου Ρόδου,
4.      Πρωτοδικείου Κω,
5.      Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου, και
6.      Δικηγορικού Συλλόγου Κω

            Σας αποστέλλουμε:
1.      Την με αριθ. πρωτ. 106/25.8.2017 ανακοίνωση της Προέδρου της Επιτροπής Πολτοποίησης άχρηστου αρχειακού υλικού Εφετειακής Περιφέρειας Δωδεκανήσου,
2.      Την με αριθ. 50802/10.8.2017 απόφαση του Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
3.      Το με αριθ. πρωτ. Φ.12/91/52/20.5.2017 έγγραφο των Γενικών Αρχείων του Κράτους (Αρχεία Ν.Δωδεκανήσου), και
4.      Το με αριθ. 6/13.6.2016 πρακτικό της Επιτροπής του Εφετείου Δωδεκανήσου,και παρακαλούμε για την τοιχοκόλλησή τους σε εμφανές σημείο της υπηρεσίας σας καθώς και των εποπτευόμενων υπηρεσιών και την άμεση σύνταξη πρακτικού τοιχοκόλλησης και την αποστολή του στην υπηρεσία μας, για να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι.
Γίνεται μνεία ότι η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ προς τους Δικηγορικούς Συλλόγους και Διαδίκους της Εφετειακής Περιφέρειας Δωδεκανήσου θα δημοσιευτεί στον Τύποτην 1ηΣεπτεμβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή.
Η Πρόεδρος της Επιτροπής
Θωμαϊτσα Πατρώνα