Παρασκευή, 25 Αυγούστου 2017

Ελληνική Δημοκρατία
Εφετείο Δωδεκανήσου
Ρόδος 25 Αυγούστου 2017
Πληροφορίες: Κ.Διακοκολιού
Τηλ.: 2241021591
Αριθ. Πρωτ.: 106

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
            Ανακοινώνεται προς τους Δικηγορικούς Συλλόγους και Διαδίκους Εφετειακής Περιφέρειας Δωδεκανήσου, ότι οι Υπηρεσίες της Εφετειακής Περιφέρειας Δωδεκανήσου, και ειδικότερα:
1)     Εφετείο Δωδεκανήσου, (σύμφωνα με την 469/3.6.2016αναφορά)
2)     Εισαγγελία Εφετών Δωδεκανήσου, (σύμφωνα με την 2688/9.5.2016αναφορά)
3)     Πρωτοδικείο Ρόδου, (σύμφωνα με την 386/13.5.2016αναφορά)
4)     Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου,(σύμφωνα με την780/9.6.2016αναφορά)
5)     Πρωτοδικείο Κω,(σύμφωνα με τις1328/4.5.2016 και 1345/6.5.2016 αναφορές)
6)     Εισαγγελία Πρωτοδικών Κω, (σύμφωνα με την2596/18.4.2016 αναφορά)
7)     Ειρηνοδικείο Ρόδου,(σύμφωνα με την121/13.5.2016 αναφορά
8)     Πταισματοδικείο Ρόδου,(σύμφωνα με την451/4.5.2016 αναφορά
9)     Ειρηνοδικείο Κω, (σύμφωνα με την 352/9.5.2016 αναφορά)
10)       Ειρηνοδικείο Καλύμνου,(σύμφωνα με την 171/11.5.2016 αναφορά)
θα προβούν σε πολτοποίηση, σύμφωνα με το νόμο, των σχετικών εγγράφων για τις αντίστοιχες χρονικές περιόδους όπως αυτά περιλαμβάνονται στο με αριθ. 6/2016 πρακτικό της Επιτροπής του Εφετείου Δωδεκανήσου μετά την έκδοση της με αριθ. 50802/10.8.2017απόφασης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Για το λόγο αυτό παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως μέσα σε προθεσμία σαράντα (40) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας στον Τύπο, Δικαστικά Καταστήματα και Δικηγορικούς Συλλόγους της Περιφέρειας Εφετών Δωδεκανήσου, να προσέλθουν προς παραλαβή των ανωτέρω εγγράφων, τα οποία μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής θα καταστραφούν κατά τον τρόπο που ορίζει ο νόμος.
            Η παρούσα θα δημοσιευτεί στονΤΥΠΟ την 1ηΣεπτεμβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή.
Η Πρόεδρος της Επιτροπής
Θωμαΐτσα ΠατρώναΠρόεδρος Εφετών Δωδεκανήσου

Ελληνική Δημοκρατία
Εφετείο Δωδεκανήσου
Ρόδος 25 Αυγούστου 2017

Αριθ. Πρωτ.: 107

Προς:
Τους κ.κ. Προϊσταμένους των κάτωθι υπηρεσιών

1.      Εφετείου Δωδεκανήσου
2.      Εισαγγελίας Εφετών Δωδεκανήσου,
3.      Πρωτοδικείου Ρόδου,
4.      Πρωτοδικείου Κω,
5.      Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου, και
6.      Δικηγορικού Συλλόγου Κω

            Σας αποστέλλουμε:
1.      Την με αριθ. πρωτ. 106/25.8.2017 ανακοίνωση της Προέδρου της Επιτροπής Πολτοποίησης άχρηστου αρχειακού υλικού Εφετειακής Περιφέρειας Δωδεκανήσου,
2.      Την με αριθ. 50802/10.8.2017 απόφαση του Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
3.      Το με αριθ. πρωτ. Φ.12/91/52/20.5.2017 έγγραφο των Γενικών Αρχείων του Κράτους (Αρχεία Ν.Δωδεκανήσου), και
4.      Το με αριθ. 6/13.6.2016 πρακτικό της Επιτροπής του Εφετείου Δωδεκανήσου,και παρακαλούμε για την τοιχοκόλλησή τους σε εμφανές σημείο της υπηρεσίας σας καθώς και των εποπτευόμενων υπηρεσιών και την άμεση σύνταξη πρακτικού τοιχοκόλλησης και την αποστολή του στην υπηρεσία μας, για να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι.
Γίνεται μνεία ότι η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ προς τους Δικηγορικούς Συλλόγους και Διαδίκους της Εφετειακής Περιφέρειας Δωδεκανήσου θα δημοσιευτεί στον Τύποτην 1ηΣεπτεμβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή.
Η Πρόεδρος της Επιτροπής
Θωμαϊτσα Πατρώνα