Παρασκευή, 13 Ιανουαρίου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Παρακαλείσθε όπως προσκομίσετε αντίγραφο της εκκαλουμένης απόφασης των υποθέσεων που θα συζητηθούν ενώπιον του Μονομελούς και Τριμελούς Εφετείου Δωδεκανήσου (Πολιτικό Τμήμα) στη δικάσιμο της 10ης Φεβρουαρίου 2017, για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας καθώς και προς αποφυγή κωλυμάτων των δικαστών. 
Ευχαριστούμε για την συνεργασία σας.

Πέμπτη, 18 Δεκεμβρίου 2014
Δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλλουν οι δικηγόροι στη γραμματεία του Εφετείου Δωδεκανήσου για την πληρωμή τους λόγω αυτεπάγγελτου διορισμού τους σε ποινικές υποθέσεις   

  1. Αίτηση
  2. Πράξη Εισαγγελέα Εφετών ή Προέδρου Εφετών (εφόσον υπάρχει)
  3. Αντίγραφο της απόφασης προς πληρωμή
  4. Κατάσταση δαπάνης από το Δικηγορικό Σύλλογο εις διπλούν
  5. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει υποβάλλει στο παρελθόν δικαιολογητικά για την πληρωμή της απόφασης αυτής.
  6. Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών προς: Ταμείο Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων - Ν.Π.Δ.Δ – ΑΦΜ: 09001672 / Δ.Ο.Υ ΙΒ΄ΑΘΗΝΩΝ – Μεσογείων 96 - ΑΘΗΝΑ